Yrkessjåførutdanning

Yrkessjåførutdanning: en komplett guide

Ønsker du å jobbe som yrkessjåfør? Lurer du på hvilke krav som stilles for de ulike kategoriene av yrkessjåførkompetanse? I denne artikkelen guider vi deg gjennom alt du trenger å vite om yrkessjåførutdanning – fra fremgangsmåte, krav og regler til etterutdanning og pris.

Hva er yrkessjåførutdanning?

Dersom du ønsker å transportere personer eller gods mot betaling, må du ha yrkessjåførkompetanse. Dette får du ved å gjennomføre grunnutdanning som kalles for yrkessjåførutdanning (YSK). Krav om yrkessjåførkompetanse ble innført i 2008 for persontransport, og i 2009 for godstransport[1]. Formålet med YSK er å heve kompetansen, slik at sjåførene til enhver tid er oppdatert på regelverk og endringer i samfunnet generelt. På denne måten vil man også kunne minimere risikoen for ulykker, få bedre trafikksikkerhet, og gjøre sjåførene bevisst på sin rolle som trafikant med et tyngre kjøretøy.

Yrkessjåførkompetanse er relevant for de tunge førerkortklassene:

  • C1 – Lett lastebil
  • C1E – Lett lastebil med tilhenger
  • C – Lastebil
  • CE – Lastebil med tilhenger
  • D1 – Minibuss
  • D1E – Minibuss med tilhenger
  • D – Buss
  • DE – Buss med tilhenger

Kravet om å ha yrkessjåførkompetanse gjelder for alle som transporter personer eller gods mot betaling. Dette gjelder uansett om du gjør det daglig eller en gang i blant. Dette kan for eksempel gjelde dersom du jobber som lastebilsjåfør og transporter varer for et firma, eller om du jobber som bussjåfør. Kravet gjelder uansett om transporteringen skjer som en del av arbeidet ditt, eller på fritiden.

Dersom en transportør, et firma eller en bileier tar betaling for å utføre transporten, må sjåføren ha yrkessjåførkompetanse. Dette gjelder selv om sjåføren ikke får vederlag, og om transporten kun er en liten del av arbeidsoppgavene.

Hva er et vederlag?

Vederlag anses å være enhver form for betaling, godtgjørelse eller lønn i forbindelse med person- eller godstransport. Tjenester eller andre ytelser anses også som et vederlag.

Når trenger man ikke yrkessjåførkompetanse?

Dersom du bruker tunge kjøretøy til privat bruk, som for eksempel hvis du skal trekke campingvogn med en lett lastebil, eller om du bruker en minibuss som familiebil, trenger du ikke yrkessjåførkompetanse.

Unntak fra kravet om yrkessjåførkompetanse

Dersom du tok førerkort til klassene D1 (minibuss), D1E (minibuss med tilhenger), D (buss) eller DE (buss med tilhenger) før 10. september 2008, har du automatisk yrkessjåførkompetanse for persontransport.

Dersom du tok førerkort til klassene C1 (lett lastebil), C1E (lett lastebil med tilhenger), C (lastebil) eller CE (lastebil med tilhenger) før 10. september 2009, har du yrkessjåførkompetanse for godstransport.

Hvordan får man yrkessjåførutdanning?

Det første du må gjøre er å velge om du ønsker å ta grunnutdanningen for persontransport eller godstransport.

Det er flere krav og forventninger man må innfri for å bli en del av transportbransjen. Grunnutdanningen har som mål å sikre at du som sjåfør har de grunnleggende ferdighetene som kreves for å kunne begynne i yrket.

Dersom du skal kjøre persontransport med ett eller flere av førerkortklassene til buss eller minibuss (D1, D1E, D eller DE), må du gjennomføre grunnutdanningen for persontransport.

Skal du kjøre godstransport med ett eller flere av førerkortklassene til lett lastebil eller lastebil (C1, C1E, C eller CE), må du gjennomføre grunnutdanningen for godstransport.

For alle disse 3 kategoriene for yrkessjåførutdanning, kan du velge om du ønsker en fullstendig grunnutdanning eller en komprimert grunnutdanning.

Fullstendig grunnutdanning

Grunnutdanningen består av 280 timer teoretisk og praktisk opplæring. Etter at du har gjennomført grunnutdanningen, må du ta teoriprøven hos en trafikkstasjon. Dersom du har gjennomgått all opplæring og bestått teoriprøven, får du yrkessjåførkompetanse – så lenge disse kravene er oppfylt:

·        Du må ha førerkort til klassene D1, D1E, D og DE og ha fylt 21 år, for å kunne utføre persontransport.

·        Du må ha førerkort til klassene C1, C1E, C og CE og ha fylt 18 år, for å kunne utføre godstransport.

Komprimert grunnutdanning

Komprimert grunnutdanning gir noen aldersbegrensninger for førerretten. Utdanningen består av 140 timer teoretisk og praktisk opplæring, og deretter en teoriprøve. Når alt av opplæring er gjennomført og teoriprøven bestått, får du yrkessjåførkompetanse med gjeldene krav:

·        For kjøring med klasse C1 og C1E, må du være fylt 18 år for å kunne kjøre godstransport.

·        For kjøring med klasse C og CE, må du være fylt 21 år for å kunne kjøre godstransport.

·        For kjøring med klasse D1 og D1E, må du være fylt 21 år for å kunne kjøre persontransport.

·        For kjøring med klasse D og DE, må du være 23 år for å kunne kjøre persontransport. Du kan være 21 år, dersom du kun kjører i rute som er begrenset til 50 km/t.

Utvidelse av kompetanse

Ønsker du å utvide yrkessjåførkompetansen for persontransport til å gjelde for godstransport, eller omvendt, må du gjennomføre det som kalles for kompetanseutvidelse. Dette gjøres ved å gjennomføre 70 timer med kompetanseutvidelse, i tillegg til å bestå en teoriprøve, og du får da det som tilsvarer en fullstendig grunnutdanning. Eller ved å gjennomføre 30 timer med kompetanseutvidelse, bestå teoriprøven, og få det som tilsvarer en komprimert grunnutdanning.

Etterutdanning

Etter 5 år må man fornye yrkessjåførkompetansen, og dette gjøres gjennom å ta et etterutdanningskurs. Formålet er å jevnlig oppdatere sjåførene på regelverket, og bevisstgjøre ansvaret man har i trafikken som fører av tunge kjøretøy. Dersom du har førerkort med kode 95 på, eller et eget yrkessjåførbevis, må du ha gjennomført etterutdanning før utløpsdatoen går ut. Slik vil du kunne opprettholde en sammenhengende yrkessjåførkompetanse. Dette kan du gjøre inntil 6 måneder før utløpsdatoen går ut. Forlengelsen på 5 år vil da gjelde fra datoen som står bak kode 95 på førerkortet ditt, og ikke fra den datoen du tar etterutdanningen.

Dersom du tok utdanningen før 10. september 2008 for persontransport, eller før 10. september 2009 for godstransport, må du gjennomføre etterutdanningen (kode 95) før du kan transportere mot vederlag.

Kompetansebevis

I førerkortet ditt vil beviset for yrkessjåførkompetansen stå som kode 95 i felt 12 på baksiden av kortet. Bak koden står utløpsdatoen, og den må fornyes med etterutdanning innen fristen for å fortsette å ha yrkessjåførkompetanse.

Dersom du har et eget kompetansebevis for yrkessjåfører, og ikke har norsk førerkort, må du fornye beviset. Dette gjør du ved å fullføre etterutdanningen hos ett av lærestedene i Norge, for deretter å fornye førerkortet på en trafikkstasjon. Du må ha med deg gyldig legitimasjon og det gamle kompetansebeviset når du skal fornye beviset.

Hva koster det å ta yrkessjåførutdanning?

De fleste velger å ta den komprimerte grunnutdanningen på 140 timer. Uansett om du velger å ta utdanningen for persontransport eller utdanningen for godstransport, koster de som regel det samme. Man må regne med rundt 30 000 – 40 000,- kroner for hele kurset.

For utvidelse fra godstransport til persontransport, eller omvendt, må man betale rundt 20 000,- kroner.

Etterutdanningen koster rundt 10 000,- kroner. Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver om de ønsker å betale for den obligatoriske etterutdanningen for sine ansatte. Det finnes ingen reguleringer på dette i lovverket, så det er opp til hver enkelt arbeidsplass å bestemme.

Man kan få dekt noe av kostnadene gjennom lånekassen for utdanning. De gir støtte til personer som ønsker å utdanne seg til buss- eller lastebilsjåfører. Du kan lese mer om hva du kan få økonomisk støtte til her: https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/yrkessjafor/soknad-for-yrkessjaforutdanning/

Kort oppsummert

Dersom du ønsker å transportere gods eller personer mot betaling, må du har yrkessjåførkompetanse. Dette får du ved å ta utdanningen ved et godkjent lærested. Du kan velge om du ønsker å ta YSK for persontransport eller godstransport, eller om du ønsker å utvide kompetansen til å gjelde for begge deler. Du må også ta etterutdanning hvert femte år. Formålet bak kravet er å bygge videre på kunnskapen man har som yrkessjåfør, reflektere rundt erfaringer man har gjort seg og å være oppdater på lovverket. Slik unngår man uheldige situasjoner i trafikken eller generelt i arbeidet som yrkessjåfør.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/yrkessjafor/