Trafikkskole

Trafikkskole: en komplett guide

Kjøreskolen, eller trafikkskolen, er stedet hvor all obligatorisk opplæring for de ulike førerkortene foregår. Her lærer man alt man trenger å vite for å kunne kjøre opp til ulike kjøretøy, både gjennom teoretiske kurs og praktisk opplæring.

Hva gjør trafikkskolen?

Trafikkskolen er ansvarlig for at opplæringen drives i samsvar med regelverket[1] og skal være godkjent av Statens vegvesen. Alle trafikkskoler i Norge følger den samme obligatoriske opplæringen, som er regulert av staten. Selv om priser og kompetanse kan variere fra skole til skole, vil man uansett være sikret å få godkjent opplæringen hos alle trafikkskolene i Norge. Det kan uansett være lurt å forsikre seg om at skolen faktisk er godkjent av Statens vegvesen før man starter på et opplæringsløp.

Trafikkskolen sin oppgave er å undervise i hvordan man kjører ulike kjøretøy. Gjennom teoretiske kurs og praktisk kjøretrening, lærer man seg hvordan bruke kjøretøyet og hvordan man forholder seg til andre i trafikken. Man får all den obligatoriske opplæringen som er nødvendig for å kunne få førerkort for de ulike førerkortklassene.

Opplæringen utføres av en kjøreskolelærer, og gjennomføres både individuelt og noe i grupper. Det er flere trinn man må gjennom på vegen mot førerkortet. I Norge er kjøreopplæring i hovedsak delt opp i fire trinn:

1. Trafikalt grunnkurs

På det første trinnet skal du gjennom trafikalt grunnkurs. Dette er et teoretisk kurs som er felles for alle førerkortklasser i Norge, og du trenger kun å gjennomføre kurset én gang. Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre, og det kan tas fra og med fylte 15 år. Dersom du er over 25 år, trenger du derimot kun å ta deler av kurset for å få det godkjent. Da er det kun mørkekjøring og førstehjelpskurs som er obligatorisk. Etter at du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som lar deg øvelseskjøre.

2. Grunnleggende opplæring

På trinn 2 fokusere man på å bli kjent med kjøretøyet og dens funksjoner, samt å lære seg det mest grunnleggende man må kunne – som å starte, bremse, gire, svinge osv. Målet er å kunne håndtere kjøretøyet i ulike situasjoner. På slutten av dette trinnet, må man gjennom en trinnvurderingstime. Her vurderer man sammen med kjørelærer om målene for trinn 2 er nådd, og om man er klar for neste del.

3. Trafikal del

På trinn 3 av opplæringen er fokuset å bli mer selvstendig og trygg i trafikken, og i samhandling med andre trafikanter. Målet er å kunne kjøre sikkert og forutsigbart, slik at man minsker sjansen for risiko. På dett trinnet lærer du også om forbikjøring, og du skal gjennom sikkerhetskurs på bane (også kalt glattkjøring). Du skal lære å håndtere kjøretøyet i ulike situasjoner, og å gjøre gode vurderinger når noe uforutsett oppstår. Også på dette trinnet av opplæringen må du gjennom en trinnvurderingstime for å kunne gå videre til trinn 4.

4. Avsluttende opplæring

På trinn 4 er målet å kunne kjøre selvstendig og ansvarlig. Her må man også gjennom et sikkerhetskurs på veg, som består av flere deler: risiko ved kjøring, kjøring på landeveg og forbikjøring (ofte kalt langkjøring), avsluttende kjøring i trafikken og refleksjon og oppsummering.

Når alle disse trinnene er gjennomført, kan man ta oppkjøringen hos en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen. Teoriprøven kan man ta undervegs i opplæringen, men bare dersom man har søkt om førerkort i forkant og fyller alderskravet til det førerkortet man tar. Du kan lese mer om teoriprøven på Statens vegvesen sine nettsider: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/teoriprove/dette-ma-du-vite-om-teoriproven/   

Hva koster det å ta førerkort?

Prisen for førerkort ligger omtrent på et sted mellom 25 000,- kroner og 40 000,- kroner, avhengig av hvilken førerkortklasse det er snakk om og hvor mange kjøretimer man har behov for.

Trafikkskolen tar som regel en pris per kjøretime, i tillegg til egne priser på alle obligatoriske kurs man må gjennom. Her kommer en liste over de vanligste utgiftene man kan forvente seg når man skal ta førerkort:

·        Trafikalt grunnkurs (inkludert mørkekjøring og førstehjelp): rundt 3700,- kroner

·        Kjøretime: mellom 800,- og 1000,- kroner

·        Trinnvurderingstimer: mellom 800,- og 1000,- kroner

·        Sikkerhetskurs på bane: rundt 4400,- kroner

·        Sikkerhetskurs på veg: rundt 8500,- kroner

·        Oppkjøring og leie av bil til oppkjøring: rundt 2500,- kroner

·        Teoriprøve: 360,- kroner

Prisene på kjøretimer kan variere utfra om de regner en kjøretime som 45 minutter, eller en hel time. Det er også noe forskjell i pris mellom de ulike førerkortklassene.

Hos mange trafikkskoler har de pakkepriser på den obligatoriske opplæringen, slik at du får en oversikt over den totale summen før du begynner. Dersom du har behov for ekstra kjøretimer utover det som er obligatorisk, vil prisen på disse komme i tillegg.

Hvilken trafikkskole burde jeg velge?

Når du skal vurdere hvilken trafikkskole du skal benytte deg av, er det flere ting man kan ta i betraktning. For det første, er prisene forskjellige på de ulike kjøreskolene, og det kan derfor være lurt å se på hvilken skole som passer best innenfor budsjettet ditt.

Det neste man bør tenke over, er at kompetansen kan variere fra kjørelærer til kjørelærer og fra skole til skole. Det vil dermed være nyttig å se på anmeldelser på nett for de ulike skolene, eller forhøre seg med bekjente som har tatt førerkort før deg.

Det er også varierende hva de ulike trafikkskolene tilbyr. De fleste trafikkskoler tilbyr alt av opplæring og kurs til de ulike førerkortklassene i Norge, i tillegg til ekstra kjøretimer for de som har behov for eller ønsker det. I tillegg er det enkelte trafikkskoler som tilbyr bestått-garanti på oppkjøringen, intensivkurs – slik at man kan få førerkort på kortere tid enn vanlig, kjøretester for taxisjåfører og tilgang på digitale hjelpemidler til kurs og teoriprøve.

Verdt å merke seg om trafikkskolen

Trafikkskolen tar for seg all obligatorisk opplæring som er nødvendig for å få godkjent førerkort i de ulike førerkortklassene. Du kan også gjøre noe av øvelseskjøringen privat – på denne måten sparer du penger ved at du ikke trenger å betale for ekstra kjøretimer utover det som er obligatorisk. Dersom du skal øvelseskjøre privat, må ledsageren være over 25 år og ha hatt tilsvarende førerkort sammenhengende i minst 5 år.

Det er også viktig å huske på at tidspunktet for når du gjennomfører trafikalt grunnkurs på, har noe å si for om man får gjennomført mørkekjøringen. Mellom 16.mars og 31.oktober vil man ikke kunne gjennomføre mørkekjøring av praktiske hensyn, og man må derfor utsette mørkekjøringen til senere. Om du ikke får gjennomført mørkekjøringen før 16.mars, kan du kun øvelseskjøre mellom mars og oktober mens du venter på å få gjennomført siste del. Det samme gjelder dersom du rekker å ta førerkort i dette tidsrommet. Det er ikke lov til å kjøre utenom disse månedene, før man har gjennomført mørkekjøringen.

Trafikkskolen er det første møtepunktet du kommer til, på vegen mot et førerkort. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i hva som kreves for å få det førerkortet du ønsker deg, samt hva trafikkskolene i nærheten av deg kan tilby. Man må vurdere om man har både tiden og pengene som kreves for å ta førerkort, da det ofte er både kostbart og tidskrevende. Til gjengjeld får du et førerkort som varer livet ut.


[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1339/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5